Onze Waarden en Normen

Waarden en normen die van fundamenteel belang zijn voor TWOBILLIONEYES en als leidend  worden gebruikt:

 
 
#Unity.png

 

Eenheid

In een mondiaal geworden wereld, die praktisch gezien verenigd en economisch onderling afhankelijk is, is de belangrijkste uitdaging het bereiken van een vergelijkbare eenheid in de menselijke familie, waarbij de diversiteit wordt gerespecteerd. Het aanvaarden van de eenheid van de mensheid is van essentieel belang op alle niveaus van de menselijke organisatie, vanaf de werkplek tot de hele planeet.

 
#HumanNobility.png

 

Menselijke voortreffelijkheid

De mensheid heeft een hoger doel dan alleen het materiële genoegen. De mens heeft lichamelijke, intellectuele en geestelijke werkelijkheden, waarbij de menselijke ervaring hoofdzakelijk van geestelijke aard is. Wij kunnen onze energie richten op zaken van lagere orde, zoals egoïsme, hebzucht, geweld of ernaar streven het onbegrensde potentieel dat in het menselijk bewustzijn aanwezig is te ontwikkelen.

 
#GenderEquality.png

 

Gelijkwaardigheid van man en vrouw

Om het volledige potentieel van het mensdom te bereiken, moeten vrouwen en mannen gelijkwaardig voortgang boeken en hun elkaar aanvullende capaciteiten ontwikkelen.

 

 
#Justice.png

 

Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid is noodzakelijk voor de eenheid van de mensheid, en het leidende principe van een succesvol maatschappelijk bestel. Rechtvaardigheid moet de aandacht krijgen in de economie, de werkplek en de onderneming.

 
#Moderation.png

 

Gematigdheid

Gematigdheid is geboden in alle omstandigheden, want teveel is altijd schadelijk. Voor alles is er een optimale maat of tempo, dus ook voor de materiële beschaving en de economie.

 
#Sustainability.png

 

Duurzaamheid

Het is onze plicht aan de huidige en de toekomstige generaties om hulpbronnen van de planeet te gebruiken op een wijze die tot in de verre toekomst duurzaamheid en evenwicht waarborgt. Duurzaam milieubeheer is een fundamentele verantwoordelijkheid voor zowel ons geestelijk welzijn als ons fysieke voortbestaan.

#Service.png

 

Dienstbaarheid

Het hoogste doel is dienstbaarheid aan de gehele mensheid en het algemeen welzijn, een principe dat even zozeer geldt voor de mens, de overheid en ook voor eigen ondernemingen. Dienstbaarheid is het in de praktijk brengen van principes.

Op het operationele niveau komen deze en andere principes tot uitdrukking in de volgende instrumenten:

Overleg

Overleg is de collectieve zoektocht naar waarheid, rekening houdend met alle standpunten zonder aan persoonlijke ervaringen en meningen te hechten. Het kan worden toegepast op alle gebieden van het ondernemen.

Samenwerking

Geen enkele natie of gemeenschap is in staat om mondiale problemen alleen op te lossen en er zijn vele vaardigheden en perspectieven nodig om de complexe vraagstukken van onze onderling verbonden wereld aan te pakken, waarbij een geest van positieve samenwerking vereist is.

Begeleiding

Wij moeten het vermogen van elke mens vrijmaken door zij aan zij in een nederige en lerende houding, met steeds groter wordende kringen van zaakkundige deelname, te werken en vreugde te scheppen uit de voortgang en de dienstbaarheid van anderen. Begeleiding is leiderschap zonder leiders.

Immer voortschrijdend leerproces

Het proces van het genereren en toepassen van kennis heeft een belangrijke plaats in het menselijk leven en de samenleving en leidt tot maatschappelijke vooruitgang. Onderwijs moet een leven lang beschikbaar zijn; het verstrekken van kennis, waarden, houdingen en vaardigheden die nodig zijn om iedereen te kunnen laten bijdragen aan de samenleving.

Een nieuwe werk-ethiek

Zinvol werk in een beroep, ambacht of handel levert niet alleen materiële middelen, maar bewijst ook een dienst aan de samenleving en heeft dus zowel geestelijke als materiële betekenis. Werk is aanbidding. Iedereen heeft zowel een recht als een plicht om nuttige vaardigheden te leren en om deze in te zetten voor het welzijn van allen.

Ethisch verantwoord zaken doen

Bedrijven moeten gebaseerd zijn op betrouwbaarheid en oprechtheid en moeten bij al hun activiteiten rechtvaardigheid en onpartijdigheid in acht nemen. Het doel van het bedrijfsleven moet dienstbaarheid aan de samenleving zijn, en niet slechts het voortbrengen van rijkdom.

Een nieuw model voor de economie